Scores Team 1  Fr.Schembecker / Fr.Peter / Fr.da Silva / Fr.Kühnel

 

Team 1 gegen Team 2         Team 1 gegen Team 3         Team 1 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   7   -110   110    -6       13   -200   200    -9       19   -170  -140    -1 

   8   -150  -180     1       14   -400  -450     2       20    800   100    12 

   9    150    90     2       15   -170  -420     6       21    200  -420    12 

  10   1430   680    13       16    460   -50    11       22    110  -150     6 

  11    150   120     1       17     50   180    -4       23    140   140     0 

  12    140  -100     6       18    250   120     4       24     50  -200     6 

IMPs:          23 : 6       IMPs:          23 : 13      IMPs:          36 : 1   

Siegpunkte:    20 : 10      Siegpunkte:    18 : 12      Siegpunkte:    25 : 4   

 

Team 1 gegen Team 5         Team 1 gegen Team 6     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  25    450   150     7        1     50  -140     5 

  26    130  -200     8        2    140   -90     6 

  27    420   450    -1        3    450   450     0 

  28    600   660    -2        4   -100  -100     0 

  29    600   150    10        5   -400  -460     2 

  30    150   400    -6        6    -50   -50     0 

IMPs:          25 : 9       IMPs:          13 : 0   

Siegpunkte:    20 : 10      Siegpunkte:    19 : 11  

 

 

Scores Team 2  Ehepaar Fluck / Hr.Kornhoff / Hr.Dr.Nijhawan

 

Team 2 gegen Team 1         Team 2 gegen Team 3         Team 2 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   7    110  -110     6       19    100  -140     6       25    450   450     0 

   8   -180  -150    -1       20    -90   500   -11       26   -140   100    -6 

   9     90   150    -2       21    300  -110     9       27    420   420     0 

  10    680  1430   -13       22    100   -50     4       28    660   300     8 

  11    120   150    -1       23    100  -140     6       29    120   600   -10 

  12   -100   140    -6       24   -210   100    -7       30    150   170    -1 

IMPs:           6 : 23      IMPs:          25 : 18      IMPs:           8 : 17  

Siegpunkte:    10 : 20      Siegpunkte:    17 : 13      Siegpunkte:    12 : 18  

 

Team 2 gegen Team 5         Team 2 gegen Team 6     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   1   -140   100    -6       13   -300   300   -12 

   2   -140   100    -6       14   -450  -430    -1 

   3    420   450    -1       15   -140    50    -5 

   4     80   110    -1       16    430   430     0 

   5   -460  -430    -1       17    -50   150    -5 

   6   -300   420   -12       18    120   100     1 

IMPs:           0 : 27      IMPs:           1 : 23  

Siegpunkte:     6 : 24      Siegpunkte:     8 : 22  

 

 

Scores Team 3  Ehepaar Westermann / Ehepaar Möller

 

Team 3 gegen Team 1         Team 3 gegen Team 2         Team 3 gegen Team 4     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  13    200  -200     9       19   -140   100    -6        1   -140    50    -5 

  14   -450  -400    -2       20    500   -90    11        2   -100    50    -4 

  15   -420  -170    -6       21   -110   300    -9        3   -150   450   -12 

  16    -50   460   -11       22    -50   100    -4        4   -200  -200     0 

  17    180    50     4       23   -140   100    -6        5   -430  -430     0 

  18    120   250    -4       24    100  -210     7        6   -110   420   -11 

IMPs:          13 : 23      IMPs:          18 : 25      IMPs:           0 : 32  

Siegpunkte:    12 : 18      Siegpunkte:    13 : 17      Siegpunkte:     5 : 25  

 

Team 3 gegen Team 5         Team 3 gegen Team 6     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   7   -110   200    -7       25    400   450    -2 

   8   -150   100    -6       26   -500  -140    -8 

   9   -100    90    -5       27    450   420     1 

  10    680   680     0       28    300   660    -8 

  11    120   140    -1       29   -200  -100    -3 

  12    110   -90     5       30    150  -150     7 

IMPs:           5 : 19      IMPs:           8 : 21  

Siegpunkte:    11 : 19      Siegpunkte:    11 : 19  

 

 

Scores Team 4  Fr.Dries / Hr.Helff / Fr.Beck / Hr.Maron

 

Team 4 gegen Team 1         Team 4 gegen Team 2         Team 4 gegen Team 3     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  19   -140  -170     1       25    450   450     0        1     50  -140     5 

  20    100   800   -12       26    100  -140     6        2     50  -100     4 

  21   -420   200   -12       27    420   420     0        3    450  -150    12 

  22   -150   110    -6       28    300   660    -8        4   -200  -200     0 

  23    140   140     0       29    600   120    10        5   -430  -430     0 

  24   -200    50    -6       30    170   150     1        6    420  -110    11 

IMPs:           1 : 36      IMPs:          17 : 8       IMPs:          32 : 0   

Siegpunkte:     4 : 25      Siegpunkte:    18 : 12      Siegpunkte:    25 : 5   

 

Team 4 gegen Team 5         Team 4 gegen Team 6     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  13   -130  -130     0        7    170   100     2 

  14   -450  -480     1        8   -180   150    -8 

  15     50   200    -4        9    120    90     1 

  16    430   400     1       10    690   230    10 

  17   -100   140    -6       11    110   180    -2 

  18    300   130     5       12     50  -100     4 

IMPs:           7 : 10      IMPs:          17 : 10  

Siegpunkte:    14 : 16      Siegpunkte:    17 : 13  

 

 

Scores Team 5  Fr.Jaekel/Fr.Waterkamp/Fr.Dr.U.Müller/Fr.Labatzki-Tittelbach

 

Team 5 gegen Team 1         Team 5 gegen Team 2         Team 5 gegen Team 3     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  25    150   450    -7        1    100  -140     6        7    200  -110     7 

  26   -200   130    -8        2    100  -140     6        8    100  -150     6 

  27    450   420     1        3    450   420     1        9     90  -100     5 

  28    660   600     2        4    110    80     1       10    680   680     0 

  29    150   600   -10        5   -430  -460     1       11    140   120     1 

  30    400   150     6        6    420  -300    12       12    -90   110    -5 

IMPs:           9 : 25      IMPs:          27 : 0       IMPs:          19 : 5   

Siegpunkte:    10 : 20      Siegpunkte:    24 : 6       Siegpunkte:    19 : 11  

 

Team 5 gegen Team 4         Team 5 gegen Team 6     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

  13   -130  -130     0       19    100   100     0 

  14   -480  -450    -1       20    200  -110     7 

  15    200    50     4       21     50   100    -2 

  16    400   430    -1       22   -130  -130     0 

  17    140  -100     6       23    100  -170     7 

  18    130   300    -5       24     50  -450    11 

IMPs:          10 : 7       IMPs:          25 : 2   

Siegpunkte:    16 : 14      Siegpunkte:    22 : 8   

 

 

Scores Team 6  Fr.Kornhoff-Thiele/Fr.Herrlein/Fr.G.Fischer/Fr.Espitalier

 

Team 6 gegen Team 1         Team 6 gegen Team 2         Team 6 gegen Team 3     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   1   -140    50    -5       13    300  -300    12       25    450   400     2 

   2    -90   140    -6       14   -430  -450     1       26   -140  -500     8 

   3    450   450     0       15     50  -140     5       27    420   450    -1 

   4   -100  -100     0       16    430   430     0       28    660   300     8 

   5   -460  -400    -2       17    150   -50     5       29   -100  -200     3 

   6    -50   -50     0       18    100   120    -1       30   -150   150    -7 

IMPs:           0 : 13      IMPs:          23 : 1       IMPs:          21 : 8   

Siegpunkte:    11 : 19      Siegpunkte:    22 : 8       Siegpunkte:    19 : 11  

 

Team 6 gegen Team 4         Team 6 gegen Team 5     

Board   N/S   O/W   IMPs    Board   N/S   O/W   IMPs

   7    100   170    -2       19    100   100     0 

   8    150  -180     8       20   -110   200    -7 

   9     90   120    -1       21    100    50     2 

  10    230   690   -10       22   -130  -130     0 

  11    180   110     2       23   -170   100    -7 

  12   -100    50    -4       24   -450    50   -11 

IMPs:          10 : 17      IMPs:           2 : 25  

Siegpunkte:    13 : 17      Siegpunkte:     8 : 22